Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Metalot Holding B.V., Metalot Future Energy Lab B.V. en Stichting Metalot, hierna gezamenlijk: ‘Metalot’ en u, de deelnemer.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Metalot producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
 3. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 6. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van Metalot zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Metalot de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer u akkoord gaat met de aanbieding van Metalot. U ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail van Metalot.
 3. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Metalot dit doorberekenen aan u.
 4. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Metalot gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Metalot zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Metalot mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. Indien er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst zal Metalot er voor zorgen dat de levertermijnen in dit tijdschema zoveel mogelijk worden nageleefd.
 3. U bent verplicht om de diensten van Metalot af te nemen op het moment dat Metalot de diensten bij u aanbiedt. Indien u de afname van de diensten weigert mag Metalot de overeenkomst ontbinden. De door Metalot gemaakte kosten en de eventuele schade, waaronder inkomstenderving, die in dit geval voor Metalot ontstaan, worden bij u in rekening gebracht dan wel op u verhaald.
 4. Het risico van de producten gaat over van Metalot op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.

Artikel 4. Wat kunt u van Metalot verwachten?

 1. Metalot zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Metalot zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Metalot heeft een inspanningsverplichting.
 2. Metalot zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Metalot behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die Metalot nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Metalot overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Metalot zodat Metalot in staat is de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig maatregelen te nemen.
 3. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 4. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Metalot ter beschikking heeft gesteld in bijvoorbeeld het laboratorium en in andere ruimtes die Metalot ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Metalot gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

Artikel 6. Deelname

 1. Metalot is een netwerkorganisatie waar innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs bij elkaar komen en open innovatieclusters vormen. Door kennis en ervaring van wetenschappers, overheid, studenten en ondernemers te combineren, versnelt Metalot de duurzame, circulaire ontwikkelingen op het gebied van metalen en duurzame energie. Deelnemers kunnen – afhankelijk van de vorm van deelname – deelnemen aan de netwerkorganisatie van Metalot.
 2. Metalot beheert daarnaast een laboratorium (Future Energy Lab). In het laboratorium wordt samengewerkt aan de (door)ontwikkeling van de metaalbrandstoftechnologie van de toekomst. Deelnemers kunnen – afhankelijk van de vorm van deelname – gebruik maken van het laboratorium.
 3. Voor deelname komen bedrijven, ondernemers en ondernemende particulieren in aanmerking.
 4. De kosten voor de verschillende vormen van deelname staan vermeld op de website van Metalot.
 5. Iedere deelnemer verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en ervaring met anderen te delen.
 6. Een partij kan zich aansluiten als deelnemer aan de netwerkorganisatie van Metalot door aanmelding via het inschrijfformulier op de website van Metalot.
 7. Metalot heeft het recht om deelname van een partij zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel om (nadere) eisen aan de deelname te stellen.

Artikel 7. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Metalot?

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn exclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen zijn niet inbegrepen.
 3. Bij opzegging tijdens of gedurende het kalenderjaar vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde bijdragen plaats.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Metalot haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. Hoe betaalt u voor de dienstverlening van Metalot? 

 1. Metalot verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoen.
 2. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Metalot betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 3. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Metalot laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst. Indien er in de overeenkomst geen duur wordt vermeld, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één (1) jaar.
 2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
 3. Metalot mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden. Metalot hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.
 4. Metalot heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.
 5. Wanneer de overeenkomst door u wordt verbroken door een oorzaak die aan u is toe te rekenen, bent u verplicht alle door Metalot gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (bijvoorbeeld winstderving) voor Metalot vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst te dragen.
 6. In alle bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van Metalot op u onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Metalot niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van Metalot is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Metalot.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, specifieke overmacht situatie en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Metalot.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Metalot de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Wanneer Metalot bij het intreden van de overmacht al aan een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is Metalot gerechtigd om het reeds geleverde deel of de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren.
 5. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Metalot is aan u geen schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van Metalot niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Metalot hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Metalot heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Metalot ter inzage heeft gegeven.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Metalot en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Wanneer Metalot verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is Metalot verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Metalot noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Metalot verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 5. Metalot gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 6. Metalot treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.
 7. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@metalot.nl. Metalot zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 8. Metalot verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Metalot uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan is Metalot verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 13. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. Metalot verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Metalot kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. Metalot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Metalot is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Metalot.
 3. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Metalot.
 4. De informatie op de internetsite wordt door Metalot met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Metalot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 5. Metalot draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite.

Artikel 14. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Metalot kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Metalot kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 15. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Metalot worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Eindhoven. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Onze Founders

Provincie Noord-Brabant Gemeente Cranendonck Nyrstar TU/e
Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.