Bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck heeft na een intensieve voorbereidingsperiode op 19 september 2017 besloten om het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck, bij Nyrstar in Budel-Dorplein, vast te stellen. Dit bestemmingsplan biedt kaders om het huidige terrein verder uit te bouwen tot een duurzaam en innovatief industriecentrum met focus op research & development en het creëren van synergie tussen de zinksmelter Nyrstar en toekomstige bedrijven. Het betreft een belangrijke economische ontwikkeling met veel aandacht voor mens en milieu.

Het bestemmingsplan biedt onder meer ruimte aan het initiatief Metalot3C, dat werkt aan nieuwe ontwikkelingen op gebied van circularity en metaal- en energietechnologie in een bijzondere samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Bij deze ontwikkelingen zijn onder meer de TU/e, Telos, Fontys en de Provincie Noord-Brabant aangesloten.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verbreden en verduurzamen van de planologische mogelijkheden voor de gronden die ten noordwesten van de fabriek van Nyrstar liggen. Daarnaast wordt het mogelijk een solarpark te realiseren aan de westzijde van het terrein en een nieuwe ontsluitingsweg. Tenslotte is in het plan de omzetting van een drietal gebieden (Heikikkergebied, Heilig Hartpark/ Koelvijver en Klaarvijvers) van de bestemming bedrijventerrein naar natuur geregeld.

Natuurinvestering

Aan het bestemmingsplan zit tevens een natuurinvestering gekoppeld voor een bedrag van 2,75 miljoen euro die de komende jaren in de omgeving van de Budel-Dorplein zal gaan landen. De gelden komen vrij zodra het bestemmingsplan rechtskracht heeft. Met het geld wordt zowel kwalitatief als kwantitatief in natuurontwikkeling geïnvesteerd in samenspraak met onder meer de Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten.

Wat is een bestemmingsplan?

De gemeente heeft de taak om bestemmingsplannen vast te stellen. Het bestemmingsplan geeft aan welke bestemmingen (bijv. wonen, bedrijf, kantoor, natuur, groen) voor bepaalde gebieden gelden. Hieraan worden regels gekoppeld die bepalen op welke manier gronden gebruikt en bebouwd mogen worden. Voordat een bestemmingsplan rechtskracht krijgt, doorloopt het een procedure. In het begin van dit jaar heeft een ieder de gelegenheid gehad zijn of haar zienswijze op het plan kenbaar te maken aan de gemeente. De gemeenteraad heeft met het besluit tot vaststelling aangegeven dat zij het, als gevolg van de zienswijzen aangepaste plan en de consequenties daarvan, acceptabel vindt. Het college heeft aangegeven bij de verdere totstandkoming van het bestemmingsplan met alle betrokken stakeholders, in het bijzonder een vertegenwoordiging van Budel-Dorplein en Kempen Airport, intensief in gesprek wil blijven over de wijze van realisatie.

Waarom loopt er een bestemmingsplanprocedure?

Een groot gedeelte van de gronden had al een bedrijfsbestemming. Met dit bestemmingsplan wordt nadrukkelijk ingestoken op de realisatie van een op synergie en symbiose gericht bedrijventerrein. Om dit ook te verwezenlijken wordt aansluiting gezocht bij de bestaande zinksmelter Nyrstar, die actief is in de wereld van metaal en energie. Ook was het in het oude plan nog niet mogelijk om een nieuwe ontsluitingsweg en natuurgebieden aan te leggen.

Het plan inzien

Enkele weken na vaststelling van het bestemmingsplan zal het plan worden gepubliceerd en open staan voor beroep bij de Raad van State. Het plan zal dan in te zien zijn via http://1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (de code is: NL.IMRO.1706.BPDIC7501-VAS1) en een inkijkexemplaar ligt klaar op het gemeentehuis. Partijen die een reactie hebben ingediend tegen het bestemmingsplan worden van de vervolgprocedure op de hoogte gesteld.